Newsradio WJPF interview with Eric Kohn

Eric Kohn / Illinois Policy Institute

Eric Kohn, from the Illinois Policy Institute, joins The Morning Newswatch.